in

คุณวีระยุทธ จากปทุมธานีออกจากงานประจำ หันมาลงทุนเครื่องทอถุงมือจำนวน 4 เครื่อง

คุณวีระยุทธ ผู้ซึ่งลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่ แล้วหันมาลงทุนผลิตถุงมือกับ Chenasupply
อ่าน: < 1 นาที

อีกท่านหนึ่งจากจังหวัดปทุมธานี คุณวีระยุทธ ผู้ซึ่งลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่ แล้วหันมาลงทุนผลิตถุงมือกับ Chenasupply โดยเริ่มต้นลงทุนที่เครื่องทอถุงมือ 4 เครื่องค่ะ