in

งานทอดกฐินประจำปี 2553 ของชินะซัพพลาย

งานทอดกฐินประจำปี 2553 ของผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ชินะซัพพลาย จำกัด
อ่าน: 2 นาที

เมื่อวันอาทิตย์ที่  7  พฤศจิกายน  2553 บริษัท ชินะซัพพลาย จำกัด ได้นำคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ของบริษัทฯ ไปทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอุทุมพรวนาราม ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

และการร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ชินะซัพพลาย ต้องขออภัยท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และทุกองค์กร ที่เคยได้ทอดกฐินร่วมกันมาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากในปีนี้ทางบริษัทฯ มิได้เชิญร่วมให้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินอันเนื่องมาจากเกิดเหตุภัยธรรมชาติร้ายแรงในหลายจังหวัด (ภัยน้ำท่วม)

แต่ขอให้ร่วมกันโมทนาบุญที่ทาง ชินะซัพพลาย ได้รวบรวมเงินกันภายในครอบครัว ได้จำนวน 211,040.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) และขอให้ทุกท่านที่ได้อนุโมทนาบุญในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ทุกท่านเทอญ