in

ชินะซัพพลายได้ส่งทีมช่างไฟฟ้า ไปทำการซ่อมแซมไฟแสงสว่างถนนสาธารณะตลอดทั้งซอย เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์

ทีมช่างเช็คไฟแสงสว่างถนนสาธารณะ ในบริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ
อ่าน: < 1 นาที

ชินะซัพพลายได้ส่งทีมช่างไฟฟ้า ไปทำการซ่อมแซมไฟแสงสว่างถนนสาธารณะ บริเวณหน้าบริษัทฯ และตลอดทั้งซอย

ซ่อมไฟถนน
ทีมช่างตรวจสอบไฟแสงสว่างส่องถนน

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา และยังได้เป็นผู้ออกค่าไฟฟ้าของไฟถนนสาธารณะตลอดทั้งซอย และบริเวณใกล้เคียงมากว่า 20 ปี

ชินะซัพพลาย
เปลี่ยนหลอดไฟและตรวจสอบการใช้งาน