in ,

งานบรรจุถุงมือผ้าฝ้ายขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต เพื่อส่งออกไปยังตะวันออกกลางในล็อตกลางเดือนมิถุนายน 2018

ส่งออกถุงมือผ้าฝ้าย
งานโหลดถุงมือเสร็จเรียบร้อย

ทีมงานของชินะซัพพลายได้ทำการบรรจุสินค้า ถุงมือผ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้างและการเกษตร

เพื่อส่งออกไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง บรรจุเต็มตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต เนื่องจากความต้องการใช้ถุงมือจากประเทศแถบตะวันออกกลางมีความต้องการสูง ดังนั้นออเดอร์จึงมีต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะ

 

สัมภาษณ์คุณประสิทธิ์

บางส่วนของความรู้สึกของลูกค้า ที่ได้มาร่วมลงทุนผลิตถุงมือผ้าฝ้ายกับชินะซัพพลาย

ยางวงทอขอบถุงมือ

ยางวงทอขอบถุงมือ, ยางรัดของ คุณภาพดีไม่ขาดง่าย