in ,

งานบรรจุถุงมือผ้าฝ้ายขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต เพื่อส่งออกไปยังตะวันออกกลางในล็อตกลางเดือนมิถุนายน 2018

ส่งออกถุงมือผ้าฝ้าย
งานโหลดถุงมือเสร็จเรียบร้อย
อ่าน: < 1 นาที

ทีมงานของชินะซัพพลายได้ทำการบรรจุสินค้า ถุงมือผ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้างและการเกษตร

เพื่อส่งออกไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง บรรจุเต็มตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต เนื่องจากความต้องการใช้ถุงมือจากประเทศแถบตะวันออกกลางมีความต้องการสูง ดังนั้นออเดอร์จึงมีต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะ